Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Incassoforce en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Incassoforce uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van de genoemde besloten vennootschap en de voor Incassoforce werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Incassoforce.

2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

2.1
Een aanbieding of (prijsopgave) van Incassoforce bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Een overeenkomst komt tot stand zodra Incassoforce een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de opdracht te geven.

2.2
Incassoforce is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossier- administratie van Incassoforce voor partijen als bindend bewijs.

2.3
Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Incassoforce.

2.4
Incassoforce zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behalve in geval van bijstand door collega-deurwaarders en advocaten, bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Incassoforce voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Incassoforce derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Incassoforce mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Incassoforce aanvaard.

2.5
Opdrachtgever dient alle relevante informatie/stukken bij opdracht en/of op eerste verzoek aan Incassoforce te verstrekken, zich te onthouden van activiteiten die de opdracht kunnen doorkruizen en iedere ontwikkeling w.o. rechtstreekse betalingen aan opdrachtgever direct schriftelijk aan Incassoforce te melden.

3. Incasso

3.1
Een aan Incassoforce gegeven opdracht tot het incasseren van een vordering machtigt Incassoforce in naam van opdrachtgever alle benodigde handelingen te verrichten die naar het oordeel van Incassoforce noodzakelijk en/of nuttig zijn waaronder:

  • het benaderen van debiteur, zowel schriftelijk als mondeling;
  • het in rekening brengen van rente en kosten aan de debiteur;
  • het ontvangen van gelden en het treffen van een - naar het oordeel van Incassoforce - redelijke betalingsregeling met debiteur;
  • het (doen) verrichten van een verhaalsonderzoek;
  • het (doen) starten van een gerechtelijke procedure w.o. begrepen het aanvragen van het faillissement van debiteur;
  • het (doen) executeren van een gerechtelijke uitspraak.

3.2
Alle in dat kader door Incassoforce te verrichten werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever. De daarvoor te maken externe kosten dienen op eerste verzoek door opdrachtgever aan Incassoforce te worden betaald. Incassoforce kan verlangen dat opdrachtgever op die kosten een voorschot betaald ter dekking van de (te maken) kosten.

3.3
Indien tussentijds betalingen worden ontvangen, zal Incassoforce die op verzoek van opdrachtgever tussentijds afdragen onder aftrek van de door Incassoforce tot dan gemaakte kosten alsmede een voorschot op nog te verwachten kosten c.q. het honorarium van Incassoforce. Geen afdracht kan worden verlangd als het saldo op dossier/portefeuilleniveau minder bedraagt dan € 500.

4. Duur/eind van de opdracht

4.1
Iedere opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien de opdracht naar tijd of inhoud is beperkt, eindigt deze door het volbrengen van de tijd of de opdracht.

4.2
Incassoforce is gerechtigd de opdracht tussentijds per direct op te zeggen indien opdrachtgever niet of niet adequaat reageert op voorafgaande verzoeken van Incassoforce. In dat geval gelden onverkort de na te melden tarieven en wordt afgerekend als ware de opdracht voltooid is door Incassoforce met inachtneming van de eventueel door Incassoforce bespaarde kosten.

5. Tarieven

5.1
Ambtshandelingen: voor ambtshandelingen zoals bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, is opdrachtgever de daarin genoemde tarieven aan Incassoforce verschuldigd.

5.2
Voor alle overige werkzaamheden geldt het volgende. Opdrachtgever is aan Incassoforce een vergoeding verschuldigd conform de hieronder vermeldde percentages.

  • 15% over het geïncasseerde bedrag tot 5.000 euro
  • 12% over het geïncasseerde bedrag tot 15.000 euro
  • 10 % over het geïncasseerde bedrag tot 50.000 euro
  • 8 % over het geïncasseerde bedrag vanaf 50.000 euro

Deze vergoeding is ook verschuldigd indien het bedrag rechtstreeks aan opdrachtgever is betaald en ongeacht de wijze waarop betaling plaatsvindt, te weten in geld, door verrekening of welke andere wijze dan ook. Genoemde vergoeding is derhalve verschuldigd over alle betalingen en prestaties van de wederpartij die strekken tot voldoening c.q. vermindering van de te incasseren vordering zonder dat Incassoforce behoeft aan te tonen dat de betaling het gevolg is van enig handelen door Incassoforce. Opdrachtgever is genoemde vergoeding ook verschuldigd indien hij een vaststellingsovereenkomst treft met debiteur voor een lager bedrag. In dat geval staat het Incassoforce vrij de overeengekomen vergoeding te berekenen over het bij opdracht opgegeven bedrag. Genoemde vergoeding is ook verschuldigd indien opdrachtgever, ondanks daartoe strekkend advies van Incassoforce, de incasso niet via gerechtelijke weg wenst te continueren dan wel niet meer adequaat reageert op verzoeken tot nadere instructies zijdens Incassoforce.

* Gerechtelijke werkzaamheden
Opdrachtgever is aan Incassoforce een vergoeding verschuldigd voor de door Incassoforce verrichte gerechtelijke werkzaamheden gelijk aan het alsdan geldende en door het betreffende gerecht gehanteerde liquidatietarief althans een uurloon van € 135 exclusief BTW zulks ter beoordeling van Incassoforce, waarbij de vergoeding minimaal gelijk zal zijn aan het alsdan geldende liquidatietarief.

* Overige
Voor alle andere werkzaamheden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die niet vallen onder de hierboven omschreven werkzaamheden en tarieven geldt dat opdrachtgever een uurtarief van € 135,- exclusief BTW aan Incassoforce verschuldigd is.

6. Betaling

6.1
Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Incassoforce plaats te vinden. Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is Incassoforce gerechtigd dat vooruitbetaling plaatsvindt.

6.2
Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Incassoforce alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door Incassoforce, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7. Aansprakelijkheid

7.1
Incassoforce is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolgschade. Opdrachtgever dient Incassoforce voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Incassoforce.

7.2
De aansprakelijkheid van Incassoforce, uit welken hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

8 Ontbinding

Incassoforce is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten) gerechtelijk te ontbinden - naast de gevallen genoemd in de wet - indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheelof gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van Incassoforce volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

9 Wijzigen van de algemene voorwaarden

Incassoforce behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen in de onderhavige algemene voorwaarden aan te brengen zonder dat deze omstandigheid een reden vormt de overeenkomst te ontbinden. Meer in het bijzonder zal Incassoforce van het aan haar toekomende recht gebruik maken indien de vigerende regel- en wetgeving daartoe aanleiding zal geven.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Incassoforce

Postbus 359
4130 EJ Vianen (ut)
T (085) 773 21 21
F (085) 773 21 22